Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2018

18:34
jazzuj
18:33
0551 ae4c 500
Reposted fromPoranny Poranny vianikotyna nikotyna
jazzuj
18:30
 
Reposted from4777727772 4777727772 viamirando mirando

June 05 2018

jazzuj
15:15
3791 5797
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viazzuuoo zzuuoo
jazzuj
15:09
7712 251f 500
Reposted fromseaweed seaweed vianicdostracenia nicdostracenia

June 03 2018

jazzuj
21:03
1349 3d10 500
jazzuj
20:57
jazzuj
20:54
0038 3ec7 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaClary Clary
jazzuj
20:39
7451 b01b 500
Reposted frompstmn pstmn viaZircon Zircon
jazzuj
20:39
9012 8a1b
Reposted fromkarahippie karahippie viaZircon Zircon
jazzuj
20:27
0896 0f71
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
20:27
0899 4731
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
20:27
0901 ccc5
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
20:27
0936 385f
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
20:24
6883 a977 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazembata zembata
jazzuj
20:19
Boję się. Boję się bardzo. Zawsze się bałam, że ludzie, których pokocham, odejdą. Że nie zasługuję na nich, na ich uwagę, zainteresowanie, obecność. Że jestem tylko, nic nieznaczącym, epizodem w ich życiu. Bo przecież mnie nie można lubić. Ja siebie nienawidzę i nie jestem w stanie uwierzyć, że ktoś, kiedyś mógłby pomyśleć: “Dobrze, że ona jest”.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viazzuuoo zzuuoo
jazzuj
20:17
0900 f84c
Reposted fromkarahippie karahippie viapuszka puszka
jazzuj
20:13
jazzuj
20:11
5583 11e1
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
20:11
5588 3f72
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl