Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

08:24
0041 ac3b 500

papapu-u:

Cheers!(Meow)

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadivi divi

October 19 2017

jazzuj
05:54
05:42
0599 46bd 500

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke viazzuuoo zzuuoo
05:40
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viadivi divi
jazzuj
04:54
2517 5b1d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaZircon Zircon
jazzuj
04:50
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
jazzuj
04:50
"Powinno się przynajmniej raz dziennie przeczytać jakiś ładny wiersz, zobaczyć piękny obraz, posłuchać przyjemnej piosenki lub porozmawiać z najlepszym przyjacielem. W ten sposób budujemy piękniejszą, bardziej wartościową część naszego istnienia."
Heinrich von Kleist
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadivi divi
jazzuj
04:46
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma

October 18 2017

06:49
6894 d69f
06:49
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viainstead instead
06:41
0197 268e
Reposted fromaisu aisu viaZircon Zircon
jazzuj
06:37
6817 82e6 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayanek yanek
jazzuj
06:36
9833 e8d8 500
Reposted fromshakeme shakeme viapuszka puszka

October 14 2017

jazzuj
14:55
3023 9282 500
Reposted fromMonia94 Monia94 viadivi divi
14:53
1463 0d45 500
Reposted fromhawke hawke viadivi divi
jazzuj
14:51
6404 9a51
Reposted fromkarahippie karahippie
14:51
3134 8ef2
Reposted fromhawke hawke viadivi divi
jazzuj
14:51
7625 01cd
Reposted fromposzum poszum viadivi divi
jazzuj
14:51
6409 a2ca
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
14:51
1791 e16c
Reposted fromqueen-of-spades queen-of-spades viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl