Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

20:51
4466 20f4 500
Reposted fromkimik kimik viahelenburns helenburns
jazzuj
20:48
“dla nikogo nie jestem osobą pierwszą” 
— Miron Białoszewski
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainstead instead
jazzuj
20:48
5887 ba46 500
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viainstead instead
jazzuj
20:46
9585 309a
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
20:46
9590 a078
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
20:46
9624 a91c
Reposted fromkarahippie karahippie
20:44
jazzuj
20:43
4960 a9d6
Reposted fromrats rats viafrauvermeer frauvermeer
20:43
8291 acef 500

clara–lux:

RUYSCH, Rachel (1664–1750)

Details after “Stilleven met bloemen op een marmeren tafelblad”
Ed. and Digital Restoration Orig.

Reposted fromLittleJack LittleJack viafrauvermeer frauvermeer
jazzuj
20:41
8924 0d72
Reposted fromscorpio scorpio vianoisetales noisetales
jazzuj
20:40
0199 21f8 500
Reposted fromakunin akunin viaClary Clary
20:40
Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie.
— Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie (via plastikowe)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaucieknijmi ucieknijmi
jazzuj
20:39
Reposted fromzielono zielono viayanek yanek
jazzuj
20:38
9230 393e
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
20:38
9236 cc21
Reposted fromkarahippie karahippie
jazzuj
20:16
1161 b61c 500
Reposted fromiblameyou iblameyou viasexandthecity sexandthecity
20:16
7561 447f
Reposted fromLittleJack LittleJack viaClary Clary
jazzuj
20:15
1571 f5bf 500
Reposted fromnyaako nyaako viazzuuoo zzuuoo
jazzuj
20:15
Ja w życiu nienawidzę jednej rzeczy. Nienawidzę zasypiać bez słowa “przepraszam”. Z mojej strony. Nienawidzę tak zwanych cichych dni. Nie pamiętam, czy u nas kiedykolwiek taki dzień się zdarzył. Jeżeli zawalę, to ja nie mogę tak po prostu zasnąć, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że leżymy razem i śpimy koło siebie bez słowa “przepraszam.
— Adam Woronowicz, fragment książki “Laboratorium Miłości. Tom 2: Po ślubie”
Reposted fromaggape aggape viathesmajl thesmajl
jazzuj
20:11
1583 47d7 500
Reposted fromnyaako nyaako viazembata zembata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl